Telescope Box

นิยมใช้ในการบรรจุสินค้าทั่วไป โครงสร้างของกล่องไม่ซับซ้อน ชิ้นงานจะมี 2 ชิ้น ประกอบด้วยฝาบน ฝาล่าง โดยฝาบนจะครอบทับฝาล่าง

Telescope_Content_Page-150x150